Bokningsvillkor digital rådgivning

Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för kunder som använder den digitala rådgivning som definieras nedan Digital Rådgivnings Tjänst och som tillhandahålls av Arken Zoo AB (Arken Zoo),  via webbplatsen www.arkenzoo.se-  Genom att registrera ett konto hos Arken Zoo eller använda Rådgivningen på Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte vill godkänna villkoren ska du inte registrera ett konto eller använda Rådgivningen. Du är ansvarig för riktigheten i den information som du lämnar när du registrerar ditt konto och för att dessa uppgifter hålls uppdaterade.
Du måste vara 18 år eller äldre för att acceptera dessa villkor och använda Rådgivningen.

Rådgivningen

Rådgivningen är en internetbaserad rådgivning där en registrerad användare (du) kan boka ett möte (Möte) via videosamtal med veterinär, djursjukskötare, foderrådgivare, beteenderådgivare eller annan kvalificerad personal (Behandlare) beroende på vad ärendet gäller och få information om sitt husdjurs beteende, sjukdomar och/eller symtom. Före Mötet kan du ge en skriftlig beskrivning av husdjurets beteende, sjukdomar och/eller symtom. När Mötet börjar kommer du också att kunna beskriva ditt husdjurs sjukdomstillstånd och/eller beteende för rådgivaren, som då kan föreslå behandlingsåtgärder. Via Rådgivningen kan du också få allmän rådgivning, såväl allmänna skötselråd och tips som mer detaljerad rådgivning.

Arken Zoo är ingen vårdgivare eftersom vi inte kan utföra en fysisk undersökning av ditt husdjur, utan förmedlar endast de råd och behandlingsåtgärder som våra Behandlare föreslår. Arken Zoo bär inte något ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster som utförs inom ramen för ett Möte.

Observera att Rådgivningen inte ersätter traditionell veterinärvård eller rådgivning, utan är ett komplement till vård på fysisk klinik. Detta innebär att Behandlaren ger råd och rekommenderar åtgärder som nästa steg för husdjuret baserat på den information du har tillhandahållit och de symtom du har beskrivit.

Användningen

Vi ger dig personligen rätt att använda Rådgivningen enligt dessa villkor. Det innebär att du inte får tillåta andra att använda ditt registrerade konto. Du är alltså ansvarig för samtliga åtgärder som vidtas via ditt registrerade konto. Du ansvarar även för all information som du tillhandahåller under nyttjandet av Rådgivningen.

Du får inte använda Rådgivningen i olagligt syfte, på olagligt sätt, eller i strid med dessa villkor. Inte heller får du agera bedrägligt eller skadligt eller använda Rådgivningen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra Arken Zoos system eller säkerhet alternativt störa andra användare.

Arken Zoo kan komma att vidta åtgärder mot obehörig användning av Rådgivningen, bl.a. genom att när som helst och utan förvarning stänga av ditt konto, ta bort information eller vidta andra åtgärder som behövs för att skydda Arken Zoos verksamhet.

Ändringar

Arken Zoo förbehåller sig rätten att, från tid till annan, uppdatera Webbplatsen eller Rådgivningen för att förbättra dess funktionalitet, göra anpassningar eller åtgärda eventuella säkerhetsproblem.

Arken Zoo förbehåller sig vidare rätten att uppdatera dessa villkor för att återspegla förändringarna som beskrivs ovan, ny funktionalitet, lagändringar, ändringar i branschen eller liknande. Vi kommer att meddela ändringar via meddelande på Webbplatsen, epost eller på annat lämpligt sätt. Den senast uppdaterade versionen av dessa villkor kommer att finnas tillgängliga på Webbplatsen. Om du inte accepterar ändringarna ska du inte fortsätta använda Rådgivningen. Genom att fortsätta använda Rådgivningen är du bunden av de förändrade villkoren.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att Rådgivningen ska vara tillgänglig i så stor omfattning som möjligt, men förbehåller oss rätten att åtgärda eventuella tekniska problem samt utföra nödvändigt underhåll, vilket kan begränsa åtkomsten till Rådgivningen och ditt konto.

Ansvarsbegränsning

Rådgivningen tillhandahålls i befintligt skick och Arken Zoo lämnar inga utfästelser eller garantier om dess innehåll eller funktionalitet. Arken Zoo ansvarar endast för driften av Rådgivningen, vilket möjliggör ett möte mellan dig och relevant Behandlare. Arken Zoo är dock inte ansvarig för Behandlarens vård, information eller rekommendation. Om du anser att en veterinär har gjort en felbehandling, kan du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilket är den myndighet som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter kopplade till tjänsten tillhör Arken Zoo. All kopiering, ändring, överföring eller annan användning av Arken Zoos immateriella rättigheter är förbjuden.

Avslutande

Dessa villkor är tillämpliga så länge du har ett registrerat konto hos oss. Om du inte längre vill vara bunden av dessa villkor eller om du vill sluta använda Rådgivningen ska du radera ditt konto, och vi kommer då att ta bort all information vi har lagrat om dig, förutom den informationen om vi är förpliktigade genom lag att behålla.

Avgifter, betalning och avbokning

Våra priser och avgifter för ett Möte anges på Webbplatsen och uppdateras kontinuerligt. Betalning för Möte via Webbplatsen sker i förtid innan Mötet påbörjas. Du kan inte påbörja ett Möte innan dess att betalning erlagts.

Fram till och med 24 timmar innan dess att ett inbokat Möte ska äga rum kan du kostnadsfritt avboka Mötet. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för Mötet. Det kan det ta upp till 14 dagar innan du har fått dina pengar återbetalda.

Personuppgifter

I samband med att du skapar ett konto hos oss och använder Rådgivningen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Hur vi gör detta beskrivs närmare på arkenzoo.se.

Tillämplig lag, tvistelösning och kontakt

Vid tvist mellan parterna skall svensk rätt gälla och tvisten skall avgöras av svensk domstol.

Om du önskar få kontakt med Arken Zoo kan du maila kundtjanst@arkenzoo.se. 


 


 


Bokningsvillkor digital rådgivning

Bokningsvillkor digital rådgivning

Bokningsvillkor digital rådgivning